Thi công hàn hóa nhiệt mặt bích, mặt phẳng, ống thép, trụ thép, cột thép với cáp, dây